Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Annes Fight For Life (hierna te noemen Annes Fight For Life) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers en/of andere geïnteresseerden.

Als je lid wordt van Annes Fight For Life, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Annes Fight For Life verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Het secretariaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van Annes Fight For Life. Zij is te bereiken via Annesfight@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van jouw lidmaatschap, donatie en/of deelname verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Annes Fight For Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Annes Fight For Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle door jou verstrekte gegevens en verzonden e-mails worden tot één jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. Daarna zullen deze verwijderd en/of vernietigd worden.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Annes Fight For Life passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annes Fight For Life. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage of correctie of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Annesfight@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Annes Fight For Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Annesfight@gmail.com.

Ga naar de inhoud